Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

– Trang 4 – Bài 1: Giải tích 12

– Trang 5 – Bài 1: Giải tích 12

– Trang 7 – Bài 1: Giải tích 12

– Trang 9 – Bài 1: Giải tích 12

– Trang 10 – Bài 2: Giải tích 12

– Trang 10 – Bài 3: Giải tích 12

– Trang 10 – Bài 4: Giải tích 12

– Trang 10 – Bài 5: Giải tích 12

Giải Bài tập SGK Toán 12:

A. Giải tích 12:

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

– Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

– Bài 2: Cực trị của hàm số

– Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

– Bài 4: Đường tiệm cận

– Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

– Bài ôn tập chương 1

Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit

– Bài 1: Lũy thừa

– Bài 2: Hàm số lũy thừa

– Bài 3: Lôgarit

– Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

– Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

– Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

– Bài ôn tập chương 2

Chương 3: Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

– Bài 1 : Nguyên hàm

– Bài 2 : Tích phân

– Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học

– Ôn tập chương 3 giải tích 12

Chương 4: Số phức

– Bài 1 : Số phức

– Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

– Bài 3 : Phép chia số phức

– Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

–  Ôn tập chương 4 giải tích 12

– Ôn tập cuối năm giải tích 12


B. Hình học 12:

Chương 1: Khối đa diện

– Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

– Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

– Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

– Ôn tập chương 1

– Câu hỏi trắc nghiệm chương I

Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

– Bài 1 : Khái niệm về mặt tròn xoay

– Bài 2 : Mặt cầu

– Ôn tập chương 2 Hình học 12

– Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Hình học 12

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

– Bài 1 : Hệ tọa độ trong không gian

– Bài 2 : Phương trình mặt phẳng

– Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong không gian

– Ôn tập chương 3 Hình học 12

– Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

– Ôn tập cuối năm Hình học 12