Cách sử dụng ngôi trong Tiếng Anh và đại từ nhân xưng

– Ngôi và đại từ nhân xưng trong tiếng Anh.

Trường Tốt chia sẻ đến các em Học sinh và bạn đọc toàn bộ kiến thức về ngôi và đại từ nhân xưng trong tiếng Anh.

1. LÝ THUYẾT

2. BÀI TẬP VẬN DỤNG

English-Grammar
English-Grammar

1. LÝ THUYẾT

Khái niệm

 • Trong cuộc hội thoại hay một bài viết, có ba thành phần đóng vai trò chính đó là: người nói, người nghe và thành phần được nhắc đến.
 • Ngôi trong tiếng Anh được sử dụng để phân chia vai trò của các thành phần tham gia. Cụ thể:
  • Ngôi thứ nhất (ngôi một)  chỉ người nói
  • Ngôi thứ hai: chỉ người nghe
  • Ngôi thứ ba: chỉ thành phần không có mặt hay tham gia trực tiếp vào cuộc hội thoại, nhưng được nhắc đến trong câu chuyện.

Sau khi đã tìm hiểu về ngôi trong tiếng Anh, chúng ta cùng tìm hiểu về ngữ pháp cơ bản đầu tiên trong tiếng Anh: Đại từ nhân xưng.

 • Đại từ nhân xưng(hay đại từ xưng hô hoặc đại từ chỉ ngôi)  là những đại từ dùng để đại diện hay thay thế cho một danh từ chỉ người và vật.
 • Sử dụng khi không muốn đề cập trực tiếp hoặc lặp lại các danh từ ấy.
 • Đại từ nhân xưng thường chia theo ngôi và theo số ít hay số nhiều.

Các đại từ nhân xưng cụ thể:

Ngôi

Số ít /Số nhiều

Đại từ nhân xưng

Nghĩa

Lưu ý

Ngôi thứ nhất

Số ít

I

Tôi

 

Số nhiều

We

Chúng tôi / Chúng ta

 

Ngôi thứ hai

Số ít

You

Bạn

You sẽ dùng cho cả số ít và số nhiều

Số nhiều

You

Bạn

Ngôi thứ ba

Số ít

He

Anh ấy (Chỉ người là nam)

Chỉ người là nam

She

Cô ấy

Chỉ người là nữ

It

Chỉ con vật, đồ vật, hiện tượng

Số nhiều

They

 

Chỉ cả người và vật

Ví dụ 1:

A: I am a student. What do you do?

B: We are students, too. How about your sister?

A: She is a doctor.

Ở ví dụ trên, người nói sẽ lần lượt tự xưng là "I" và "we" (ngôi thứ nhất) và gọi người nghe là "you". Nhân vật "your sister" không tham gia trực tiếp vào đoạn hội thoại nhưng được nhắc đến sẽ tương đương với ngôi "she" (ngôi thứ ba số ít".

Ví dụ 2:

A: I have just bought a new dog.

B: Really? What is its name?

A: It’s Tony.

Ở ví dụ trên, người nói tự xưng là "I" (ngôi thứ nhất), "its name" (tên của nó) là sự vật được nhắc đến trong cuộc hội thoại sẽ tương đương với ngôi "it" (ngôi thứ ba số ít).

2. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Đề bài:

Bài tập: Điền từ vào chỗ trống

 • My father is a footballer. …..said….is a really interesting sport.
 • Hi John. What are……doing? – ……go to the cinema with Ann.
 • My parents bought a car last week, but….broke down two days ago and…..were very upset.
 • What time does your father wake up? – …….wakes up at 6 a.m.
 • Hung, do …..know where to find this car model?…..really hard to find in the market
 • Scientists are working hard to find cures for lots of diseases, but…… haven’t found a cure for the common cold yet.
 • Hi Hoa! Are……still coming shopping with us tomorrow?

Đáp án:

 • My father is a footballer. ..He… said …it…. is a really interesting sport.
 • Hi John. What are…you…doing? – …I…go to the cinema with Ann.
 • My parents bought a car last week, but…it..broke down two days ago and…they…were very upset.
 • What time does your father wake up? – …He….wakes up at 6 a.m.
 • Hung, do …you..know where to find this car model?..It… is really hard to find in the market
 • Scientists are working hard to find cures for lots of diseases, but…they… haven’t found a cure for the common cold yet.
 • Hi Hoa! Are…you…still coming shopping with us tomorrow?

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT TỪ A ĐẾN Z TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ

Quay lại trang trước in