Đại từ nhân xưng tân ngữ Complement pronoun

tập thể GV Trường Tốt cung cấp những kiến thức liên quan đến đại từ nhân xưng chủ ngữ. Bài viết này sẽ giúp người học phân biệt, lựa chọn và sử dụng phù hợp trong giao tiếp và làm bài.

1. Các đại từ nhân xưng tân ngữ

2. Vị trí của đại từ nhân xưng tân ngữ

3. Bài tập và hướng dẫn giải

English-Grammar
English-Grammar

1. Các đại từ nhân xưng tân ngữ

 • me: tôi
 • you: bạn
 • him: anh ấy
 • her: cô ấy
 • it: nó
 • us: chúng tôi
 • them: họ

2. Vị trí của đại từ nhân xưng tân ngữ

 • Đại từ nhân xưng tân ngữ thường đứng sau động từ, trong câu giữ vai trò là tân ngữ.

Ví dụ: They invited us to the party last night (Họ mời chúng tôi đến dự tiệc vào tối qua)

 • Cần phân biệt với đại từ nhân xưng chủ ngữ như sau:
  • Đại từ nhân xưng chủ ngữ chỉ chủ thể của hành động.

Ví dụ: The policeman was looking for him (Cảnh sát đang tìm kiếm anh ấy) (Cảnh sát là chủ thể của hành động tìm kiếm)

  • Đại từ nhân xưng tân ngữ chỉ đối tượng được hành động tác động đến.

Ví dụ: I told her a story (Tôi kể cho cô ấy nghe 1 câu chuyện) (Cô ấy là đối tượng được tác động đến)

Lưu ý: Đằng sau us có thể là một danh từ số nhiều

Ví dụ: The teacher has made a lot of questions for us students. (Giáo viên đặt ra một số câu hỏi cho học sinh chúng tôi)

3. Bài tập và hướng dẫn giải

Đề bài:

Bài tập 1: Chọn đáp án phù hợp

 1. Richard is expecting (us/our) to get to class.
 1. You shouldn’t rely on (him/his) calling you.
 1. They don’t approve of (us/our) leaving.
 1. George asked (me/my) to call him last.
 1. We understand (him/his) having to leave.

Bài tập 2: Lựa chọn đại từ nhân xưng chủ ngữ/ tân ngữ phù hợp

 1. (We/us) all went with (them/they).
 1. They know all about my friends and (I/me).
 1. His mother and (he/him) came last night.
 1. There are some letters for you and (me/I).
 1. What would you do if you were (he/ him)

Bài tập 3: Tìm lỗi sai (nếu có) và sửa lại

 1. Scientists are working hard to find cures for lots of diseases, but them haven’t found a cure for the common cold yet.
 2. Father, do you know that Where sell computer games in the market?
 3. Richard is expecting that him will be received a gifl from his mother.
 4. your shouldn’t rely on her calling you.
 5. She asked me to call him last.

Đáp án:

Bài tập 1:

 1. us
 2. him
 3. us
 4. me
 5. him

Bài tập 2:

 1. We – them
 2. me
 3. he
 4. me
 5. him

Bài tập 3: 

 1. Sai: them → Sửa: They
 2. Đúng
 3. Sai: him → Sửa: He
 4. Sai: your → Sửa: You
 5. Sai: She → Sửa: He

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT TỪ A ĐẾN Z TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ

Quay lại trang trước in