Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kỳ trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000?

Đề bài:

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kỳ trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000?

Đáp án:

Thời kỳ Thời gian Sự kiện tiêu biểu
Từ 1919 đến 1930

6 – 1925

Năm 1929

Đầu năm 1930

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên thành lập

Xuất hiện 3 tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Từ 1930 đến 1945

1930 – 1931

10 – 1930

3 – 1935

7 – 1936

11 – 1939

5 – 1941

8 – 1945

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ – Tĩnh

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

Thắng lợi Cách mạng tháng Tám

Từ 1954 đến 1975

1959 – 1960

9 – 1960

1961 – 1965

1965 – 1968

Năm 1968

1969 – 1973

Năm 1972

27 – 1 – 1973

Phong trào “Đồng khởi”

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”

Chiên lược “Chiến lược chiến tranh cục bộ”

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến chiến”

Tiến công chiến lược

Ký Hiệp định Pari

Từ 1975 đến 2000

Tháng 6 đến tháng 7 – 1976

1976 – 1980

1981 – 1985

1975 – 1979

12 – 1986

6 – 1991

6 – 1996

Quốc hội khóa khóa VI nước Việt Nam thống nhất kỳ họp đầu tiên tại Hà Nội.

Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất

Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai

Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (Đại hội đổi mới)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

Quay lại trang trước in

Giải bài tập SGK Lịch Sử 12:

Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Chương 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Chương 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Chương 3: Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 – 2000)

Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000)

Chương 5: Quan hệ quốc tế (1945-2000)

Chương 6: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Trọn Bộ Tài liệu Lịch sử 12 dành cho các em:
Bộ Tài liệu Lịch sử 12