Thì quá khứ đơn Past simple

– Thì quá khư đơn trong Tiếng anh, thường xuyên bắt gặp nó trong các dạng bài tập, đề thi.

– Nội dung Bài viết này, tập thể GV Trường Tốt sẽ chia sẻ đến các em Học sinh và bạn đọc toàn bộ kiến thức lý thuyết liên quan đến Thì quá khứ đơn Past simple, bên cạnh đó cũng có những bài tập vận dụng để giúp người đọc dễ ghi nhớ, dễ thuộc và đạt điểm số cao hơn trong các kỳ kiểm tra.

1. Cách dùng

2. Cấu trúc

3. Cách nhận biết

4. Bài tập và hướng dẫn giải

English-Grammar
English-Grammar

1. Cách dùng

Thì quá khứ đơn được dùng trong những trường hợp sau:

 • Dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ: They went to the concert last night. (Họ đã tới rạp hát tối hôm qua.)

 • Diễn tả một sự việc xảy ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ và đã kết thúc hoàn toàn ở hiện tại

Ví dụ: When I was young, I often played soccer (Khi tôi còn trẻ, tôi thường chơi đá bóng)

 •  Diễn tả một loạt hành động xảy ra kế tiếp nhau trong quá khứ

Ví dụ: She came home, switched on the computer and checked information
(Cô ấy về nhà, khởi động máy tính và kiểm tra hộp thư điện tử của mình)

 • Diễn tả một hành động chen ngang vào hành động khác đang xảy ra trong quá khứ (quá khứ đơn dùng kết hợp với quá khứ tiếp diễn)

Ví dụ: When I was reading book, my dad called me (Khi tôi đang đọc sách, bố tôi đã gọi)

2. Cấu trúc

Cấu trúc của thì quá khứ đơn:

a. Với động từ thường

 • (+) Khẳng định: S + V-ed/P1 + O
 • (-) Phủ định: S + didn’t + V + O
 • (?) Hỏi:
  • Wh-question + did + S + V?
  • Did + S + V…? Yes/No, S + did/didn’t

b. Với động từ tobe

 • (+) Khẳng định: S + was/were + Adj/N
 • (-) Phủ định: S + wasn’t/ weren’t + Adj/N
 • (?) Hỏi:
 • Wh question + was/were + S?
 • Was/were + S + Adj/N?

Giải thích kí hiệu, viết tắt ở trên:

 • Subject (chủ ngữ) : S
 • Object (tân ngữ) : O
 • Verb (động từ): V
 • Noun (danh từ): N
 • Pronoun (Đại từ): P
 • Adjective (tính từ): Adj
 • Adverbs (trạng từ): Adv
 • Verb past participle ( động từ quá khứ phân từ): Vp2
 • Verb past (động từ quá khứ): Vp1
 • Tobe (động từ tobe):
  • Thì hiện tại đơn: Is, are, am
  • Thì quá khứ đơn: Was, were
 • Auxiliary (trợ động từ):
  • Thì hiện tại đơn: Do/ Does
  • Thì quá khứ đơn: Did
  • Thì hiện tại hoàn thành: Have/has
  • Thì quá khứ hoàn thành: Had
  • Thì tương lai: Will/ would, Can/could, Might/ May, Shall/ Should….

Một số lưu ý:

 • P1: Động từ chia ở thì quá khứ, cột thứ 2 trong bảng động từ bất quy tắc. Còn lại thêm -ed
 • Động từ tobe "was" đi với các chủ ngữ số ít: She,he, it, tên riêng…
 • Động từ tobe "were" đi với các chủ ngữ số nhiều : you, we, they…

3. Cách nhận biết

Ta chia ờ thì quá khứ đơn, khi trong câu xuất hiện các dấu hiệu sau:

 • Thì quá khứ đơn thường xuất hiện trong câu có những từ sau đây: yesterday, ago, finally, at last, in the last centyry, in the past, last(week, month, year), in (2013, June), in the (2000, 1970s), from (March) to (April),… 
 • Ngoài ra bạn nên chú ý đến các từ chỉ thời gian quá khứ khác và ngữ cảnh của câu nói.

4. Bài tập và hướng dẫn giải

Đề bài:

Bài tập 1: Viết lại câu

1. It/ be/ cloudy/ yesterday.

2. In 1990/ we/ move/ to another city.

3. When/ you/ get/ the first gift?

4.She/ not/ go/ to the church/ five days ago.

5. How/ be/ he/ yesterday?

6. and Mrs. James/ come back home/ and/ have/ lunch/ late/ last night?

7. They/ happy/ last holiday ?

8. How/ you/ get there?

9. I/ play/ football/ last/ Sunday.

10. My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago.

Bài tập 2: Chia dạng đúng của từ

       Snow White was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1……….. young. Her father (marry)2………….again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful. The evil queen (order)3………….a hunter to kill Snow White but he couldn’t do it because she was so lovely. He (chase)4………….her away instead, and she (take)5………….refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live)6………….with the dwarfs and took care of them and they (love)7………….her dearly. Then one day the talking mirror (tell)8………….the evil queen that Snow White was still alive. She (change)9………….herself into a witch and (make)10………….a poisoned apple. She (go)11………….to the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White to eat the poisoned apple, which (put)12………….her into an everlasting sleep. Finally, a prince (find)13………….her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White and the prince (be)14………….married and lived happily ever after.

Đáp án:

Bài 1: Viết lại câu

1.It was cloudy yesterday.

2.In 1990, we moved to another city.|In 1990 we moved to another city.

3.When did you get the first gift?

4.She did not go to the church five days ago.|She didn’t go to the church five days ago.

5.How was he yesterday?

6.Did Mr. and Mrs. James come back home and have lunch late last night?

7.Were they happy last holiday?

8.How did you get there?

9.I played football last Sunday.

10.My mother made two cakes four days ago.

Bài 2: Chia dạng đúng của từ

Snow White was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1→ was young. Her father (marry)2→ married again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful. The evil queen (order)3→ ordered a hunter to kill Snow White but he couldn’t do it because she was so lovely. He (chase)4→ chased her away instead, and she (take)5→ took refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live)6→ lived with the dwarfs and took care of them and they (love)7→ loved her dearly. Then one day the talking mirror (tell)8→ told the evil queen that Snow White was still alive. She (change)9→ changed herself into a witch and (make)10→ made a poisoned apple. She (go)11→ went to the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White to eat the poisoned apple, which (put)12→ put her into an everlasting sleep. Finally, a prince (find)13→ found her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White and the prince (be)14→ were married and lived happily ever after.

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT TỪ A ĐẾN Z TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ

Quay lại trang trước in