Trang 18 – Bài 1: SGK Hóa học 12

Đề bài:

So sánh chất béo và este về: thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất?

Đáp án:

So sánh este với chất béo:
Giống nhau:

\ast Thành phần nguyên tố

– Chứa C, H, O

\ast Đặc điểm cấu tạo phân tử:

– Là hợp chất este

\ast Tính chất hóa học:

– Phản ứng thủy phân trong môi trường axit

– Phản ứng xà phòng hóa

Khác nhau: ở đặc điểm cấu tạo nguyên tử

Chất béo-Trieste của glixerol với axit béo

Este- Là este của ancol và axit

Quay lại trang trước in

Giải bài tập SGK Hóa học 12.

Chương 1: Este – Lipit

Chương 2: Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Trọn Bộ Tài liệu Hóa Học 12 dành cho các em:
Bộ Tài liệu Hóa Học 12