Trang 18 – Bài 4: SGK Hóa học 12

Đề bài:

Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A.

Đáp án:

a) Vì A là este no, đơn chức nên có công thức phân tử là Cn­H2nO2.
Ta có: nA=nO2= \frac{3,2}{32} = 0,1 (mol)
\Rightarrow MA = 74 g/mol \Rightarrow 14n+32 = 74 \Rightarrow n = 3.
Vậy công thức phân tử của A là C3H6O2.
b) Gọi CTPT của A là R1COOR2
R1COOR2 + NaOH R1COONa + R2OH
Theo pt: nR1COONa = nA = 0,1 mol
\Rightarrow M(R1COONa) = \frac{6,8}{0,1} = 68g/ mol
Theo pt: MR1COONa = R1 + 67 = 68
\Rightarrow R1 = 1
\Rightarrow R1 là H (hay muối là HCOONa)
Vậy CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl format).
Quay lại trang trước in

Giải bài tập SGK Hóa học 12.

Chương 1: Este – Lipit

Chương 2: Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Trọn Bộ Tài liệu Hóa Học 12 dành cho các em:
Bộ Tài liệu Hóa Học 12