Trang 18 – Bài 5: SGK Hóa học 12

Đề bài:

Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam matri linoleat C17H31COONa và m gam muối của natri oleat C17H33COONa.

Tính giá trị của a,m. Viết công thức cấu tạo có thể có của X?

Đáp án:

PTHH tổng quát: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3
n(C3H5(OH)3) = \frac{0,92}{92} = 0,01mol
Theo tỉ lệ phản ứng \Rightarrow nmuối = nNaOH = 3. nglixerol = 3. 0,01 = 0,03 mol
n(C17H31COONa) = \frac{3,02}{302} = 0,01mol
\Rightarrow n(C17H33COONa) = 0,03 – 0,01 = 0,02 mol
\Rightarrow m = m(C17H33COONa) = 0,02. 304 = 6,08(g)
mNaOH = 0,03. 40 = 1,2 g
BTKL \Rightarrow a = meste = mMuối + mglixerol – mNaOH = 6,08 + 3,02 + 0,92 – 1,2 = 8,82g
Tỉ lệ n(C17H31COONa): n(C17H33COONa) = 0,01 : 0,02 = 1:2
Suy ra, có 2 công thức cấu tạo phù hợp là:
Quay lại trang trước in

Giải bài tập SGK Hóa học 12.

Chương 1: Este – Lipit

Chương 2: Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Trọn Bộ Tài liệu Hóa Học 12 dành cho các em:
Bộ Tài liệu Hóa Học 12