Trang 18 – Bài 6: SGK Hóa học 12

Đề bài:

Khi thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là :

A. etyl fomiat.

B. etyl propionat.

C. etyl axetat.

D. propyl axetat.

Đáp án:

Đáp án đúng là C.

Gọi CTPT của este là RCOOR1

Số mol KOH nKOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)

RCOOR1 + KOH RCOOK + R1OH

Theo pt: nRCOOR1 = nKOH = 0,1 mol.

MRCOOR1 = 8,8 0,1 = 88 g/mol

MR1OH = 4,6 0,1 = 46 g/mol

Ta có:

\left\{\begin{matrix} R + 44 + R_{1} = 88 \\ R_{1} + 17 = 46 \end{matrix}\right.

\Rightarrow \left\{\begin{matrix} R = 15 \\ R_{1} = 29 \end{matrix}\right.

\Rightarrow \left\{\begin{matrix} R:CH_{3}- \\ R_{1}:C_{2}H_{5}- \end{matrix}\right.

Công thức cấu tạo là : CH3COOC2H5: etyl axetat

Quay lại trang trước in

Giải bài tập SGK Hóa học 12.

Chương 1: Este – Lipit

Chương 2: Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Trọn Bộ Tài liệu Hóa Học 12 dành cho các em:
Bộ Tài liệu Hóa Học 12