Trang 18 – Bài 7: SGK Hóa học 12

Đề bài:

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít CO2(đktc) và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là:

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C5H8O2

Đáp án:

Đáp án đúng là B.

mC = \frac{3,36}{22,4}.12 = 1,8(g)
mH = \frac{2,7}{18}.2 = 0,3(g)
mO = 3,7 – 1,8 – 0,3 = 1,6(g)
CT: CxHyOz
x : y : z = \frac{1,8}{12} : \frac{0,3}{1} : \frac{1,6}{16} = 0,15 : 0,3 : 0,1 = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2
CTPT: (C3H6O2)n
Vì este đơn chức có 2 oxi nên n = 1
Suy ra CTPT là: C3H6O2
Quay lại trang trước in

Giải bài tập SGK Hóa học 12.

Chương 1: Este – Lipit

Chương 2: Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Trọn Bộ Tài liệu Hóa Học 12 dành cho các em:
Bộ Tài liệu Hóa Học 12