Trang 18 – Bài 8: SGK Hóa học 12

Đề bài:

Cho 10,4 gam hỗn hợp gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Phần trăm theo khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng:

A. 22%.

B. 42,3%.

C. 57,7%.

D. 88%.

Đáp án:

Đáp án đúng là B.

Số mol NaOH là:
nNaOH = \frac{150.4}{100.40} = 0,15(mol)
Gọi x, y lần lượt là số mol của CH3COOH và CH3COOC2H5
CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa + C2H5OH
nNaOH = x + y = 0,15
mhh = 60x + 88y = 10,4
Giải hệ phương trình ta có x = 0,1; y = 0,05
Khối lượng etyl axetat :
mCH3COOC2H5 = 88 . 0,05 = 4,4(g)
%mCH3COOC2H5 = \frac{4,4}{10,4}.100% = 42,3%
Quay lại trang trước in

Giải bài tập SGK Hóa học 12.

Chương 1: Este – Lipit

Chương 2: Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Trọn Bộ Tài liệu Hóa Học 12 dành cho các em:
Bộ Tài liệu Hóa Học 12