Trình bày những thành tựu và yếu kém về kinh tế – xã hội của nước ta trong từng kế hoạch nhà nước 5 năm: 1986-1990, 1991- 1995, 1996-2000?

Đề bài:

Trình bày những thành tựu và yếu kém về kinh tế – xã hội của nước ta trong từng kế hoạch nhà nước 5 năm: 1986-1990, 1991- 1995, 1996-2000?

Đáp án:

Kế hoạch nhà nước 1986-1990.

Thành tựu:

– Về lương thực-thực phẩm, từ chỗ thiếu ăn triền mien, chúng ta đã vươn lên đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân.

– Hàng hóa trên thị trường: Nhất là hàng tiêu dùng, dồi dà, đa dạng và lưu thông tương đối thuận lợi, các cơ sở sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường.

– Kinh tế đối ngoại: mở rộng hơn trước về quy mô và hình thức.

– Kiềm chế được một bước lạm phát.

– Ở nước ta bước đầu nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước.

– Bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương được sắp xếp lại.

Hạn chế:

– Nền kinh tế còn mất cân đối, lạm phát vẫn ở mức cao.

– Chế độ tiền lương bất hợp lí

– Sự nghiệp văn hóa có những mặt tiếp tục xuống cấp.

Kế hoạch nhà nước 1991-1995.

Thành tựu:

– Lạm phát từng bước bị đầy lùi.

– Vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài trong 5 năm tăng nhanh.

– Hoạt động khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, thích nghi dần với cơ chế thị trường.

– Thu nhập của các tầng lớp nhân dân được cải thiện.

– Mở rộng quan hệ đối ngoại.

Hạn chế:

– Lực lượng sản xuất còn nhỏ bé.

– Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra.

– Sự phân hóa giàu nghèo giữa các vùng miền.

Kế hoạch 5 năm 1996-2000.

Thành tựu:

– Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

– Các doanh nghiệp trong nước từng bước mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

– Bộ mặt đất nước có nhiều thay đổi.

– Đời sống nhân dân được cải thiện.

Hạn chế:

– Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc.

– Kinh tế nhà nước chưa được củng cố tương xứng với vai trò chủ đạo.

– Các hoạt động khoa học và công nghệ chưa đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH.

– Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn vẫn còn ở mức cao.

Quay lại trang trước in

Giải bài tập SGK Lịch Sử 12:

Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Chương 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Chương 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Chương 3: Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 – 2000)

Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000)

Chương 5: Quan hệ quốc tế (1945-2000)

Chương 6: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Trọn Bộ Tài liệu Lịch sử 12 dành cho các em:
Bộ Tài liệu Lịch sử 12